280.000 eu­ro sub­si­die voor vac­ci­na­tie-on­der­zoek voor mensen met verminderde weerstand

Dr. Ro­bert-Jan Has­sing en Dr. Qui­rijn de Mast, in­ter­nist-in­fec­ti­o­loog bij res­pec­tie­ve­lijk Rijn­sta­te en Rad­bou­dumc, heb­ben don­der­dag 25 april een sub­si­die van 280.000 eu­ro toe­ge­kend ge­kre­gen van­uit het ge­za­men­lij­ke pro­mo­tie­fonds van Rijn­sta­te en het Rad­bou­dumc. Met dat geld star­ten ze een on­der­zoeks­pro­ject naar vac­ci­na­ties voor men­sen met een ver­min­der­de weer­stand.

“Heel leuk dat we met dit pro­mo­tie­tra­ject on­ze Rijn­sta­te-ex­per­ti­se op het ge­bied van in­fec­tie­ziek­ten en im­mu­ni­teit kun­nen gaan bun­de­len met een fan­tas­ti­sche on­der­zoeks­groep uit het Rad­bou­dumc”, re­a­geert Ro­bert-Jan Has­sing ver­rast.

Ge­za­men­lij­ke am­bi­tie
Het Pro­mo­tie­fonds is een ini­ti­a­tief van het Rad­bou­dumc Aca­de­misch Me­disch Net­werk om de ban­den tus­sen het Rad­bou­dumc en Rijn­sta­te te ver­ster­ken. Ook het Ca­ni­si­us Wil­hel­mi­na Zie­ken­huis, het Je­roen Bosch Zie­ken­huis en de Sint Maar­tens Kli­niek zijn hier­bij aan­ge­slo­ten. De zie­ken­hui­zen heb­ben een re­gi­o­na­le ge­za­men­lij­ke am­bi­tie op het ge­bied van on­der­zoek: In­no­va­tie en per­soons­ge­rich­te net­werk­zorg.

Ju­ni­or on­der­zoe­kers
Om de­ze am­bi­tie te ver­we­zen­lij­ken in­ves­te­ren de zie­ken­hui­zen in on­der­zoeks­pro­jec­ten, waar­bij on­der­zoe­kers van Rijn­sta­te, CWZ, JBZ en SMK sa­men­wer­ken met on­der­zoe­kers van Rad­bou­dumc. Na het suc­ces van de vo­ri­ge ja­ren zijn er op­nieuw vier Ju­ni­or On­der­zoe­kers plaat­sen toe­ge­kend, ie­der voor een pe­ri­o­de van vier jaar.

Lees ver­der
Nieuws­gie­rig naar de on­der­zoeks­op­zet van Ro­bert-Jan, en naar de an­de­re prijs­win­naars? Lees dan hier het he­le nieuws­be­richt.