Klachtenregeling Vaccinatiecentrum Travel Clinic Oost

Wat te doen als u een klacht heeft?
Indien u een klacht heeft over een behandeling die u via de Travel Clinic Oost heeft gekregen, willen wij hier graag met u over praten. Vaak lost een gesprek het probleem al op. Ook kunnen wij de klacht gebruiken om verdere afspraken met betrokken disciplines te maken, zodat hetgeen waarover u een klacht had in de toekomst vermeden kan worden.

Mocht u geen bemiddeling wensen door een medewerker van de Travel Clinic Oost dan kunt u direct uw klacht voorleggen aan een speciale klachtenfunctionaris of de klachtencommissie van Rijnstate.

De klachtenfunctionaris.
Travel Clinic Oost is aangesloten bij de klachtenregeling van de Rijnstate. Concreet betekent dit dat wanneer u wenst dat een onafhankelijke klachtenfunctionaris bemiddelt bij uw klacht dit bij hem/haar kenbaar kan maken. Dit kan telefonisch, via e-mail of door het invullen van een klachtenbriefje. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van Ziekenhuis Rijnstate; www.rijnstate.nl  (patiënten-rechten en plichten-klachten).
De klachtenfunctionaris zal proberen te bemiddelen in de klacht tussen u en de behandelaar.

Indien bemiddeling niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.
Indien de bemiddeling door een medewerker van Travel Clinic Oost of de klachtenfunctionaris niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de Rijnstate. De klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen als u dat wenst. Uiteraard kunt u ook direct, zonder bemiddeling, een klacht indienen bij de klachtencommissie.
De klachtencommissie hanteert het principe “hoor en wederhoor” en beoordeelt of de klacht gegrond is. De commissie kan zelf geen veranderingen doorvoeren in de organisatie, zij adviseert de Raad van Bestuur.

Behandeling door klachtencommissie
De klachtencommissie is een commissie die uit minimaal 5 leden bestaat die werkzaam zijn bij de Rijnstate. De commissie wordt voorgezeten door een externe en onafhankelijke jurist.
Indien u de klacht indient bij de klachtencommissie zal u gevraagd worden uw klacht schriftelijk toe te lichten. Ook de behandelaar zal deze vraag gesteld worden. De klachtencommissie zal u beiden vervolgens uitnodigen om in een speciale vergadering te luisteren naar uw mondelinge toelichting.