For englisch information see below.. 

Corona en reizen

Om te kunnen reizen wordt door sommige landen gevraagd naar specifieke certificaten waarmee u kunt aantonen dat u geen corona heeft. Kijk op de website van het RIVM, Nederland Wereldwijd en de Rijksoverheid voor actuele informatie.

Bij ons kunt u terecht voor onderstaande testen met de daarbij horende certificaten;

 • Aantonen geen corona d.m.v. PCR test keel- en neusswab (NON COVID-19 PCR-test), kosten €149,50 (incl. consultkosten en certificaat).
  De uitslag is bekend tussen 36 en 48 uur. Indien negatief, ontvangt u direct een e-mail met het certificaat. Indien positief, u wordt telefonisch op de hoogte gesteld en doorgestuurd naar de GGD. U kunt dan niet op reis. Het certificaat met daarop de uitslag moet recent zijn. Meestal wordt geëist dat deze niet ouder dan 72 uur is, maar dit verschilt per land/situatie. Kijk de voorwaarden dus goed na. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
 • Aantonen corona doorgemaakt d.m.v. bloedonderzoek antistoffen (COVID-PASS ANTIBODIES), kosten €69,50 (incl. consultkosten en certificaat).
  Uitslag bekend na ongeveer 5 dagen. Let op: antistoffen zijn aantoonbaar vanaf dag 14 na infectie.
 • Aantonen geen corona gerelateerde klachten d.m.v. vragenlijst en temperatuur meting (Non-CoViD-19 symptoms, fit to travel), kosten €39,95 (incl. consultkosten en certificaat).
  U krijgt meteen het certificaat mee, mits u geen klachten heeft en er geen afwijkende temperatuur is gemeten.

De afspraak voor een PCR test kunt u via de website inplannen (selecteer: NON COVID-19 PCR-test), de andere testen kunt u alleen telefonisch inplannen. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 14:30 op telefoonnummer: 088-0055944.

Let op! In weekenden, feestdagen en op 31 december worden er GEEN NON COVID-19 PCR- testen afgenomen.

Het certificaat
Al onze certificaten zijn een Engelstalig PDF. bestand en bevatten de volgende informatie:

 • Gedetailleerde informatie over de soort test
 • Uw persoonsgegevens (voorletters, voornamen, achternaam, geboortedatum en geslacht)
 • Tijd en datum afspraak
 • Details laboratorium
 • Naam en handtekening arts
 • Locatie
 • Uitslag
  Let op: uw paspoort of ID-kaart nummer kan toegevoegd worden op aanvraag (bij sommige landen verplicht; u bent zelf verantwoordelijk om dit door te geven bij de afspraak).

Aanvullende informatie:
De uitslag is bekend tussen de 36 en 48 uur. Indien negatief, ontvangt u een e-mail met het certificaat. Indien positief wordt u telefonisch op de hoogte gesteld en doorgestuurd naar de GGD voor verdere informatie. Er is een zeer kleine kans dat de uitslag niet-conclusief kan zijn, dit betekent dat er éénmalig een zwak-positief signaal is gevonden wat niet bevestigd kon worden bij herhaling. Dit kan passen bij een lage hoeveelheid in een vroege infectie of na een doorgemaakte infectie. In dit geval kunnen we niet een negatieve uitslag afgeven, en is her-testen mogelijk. Dit kan soms de reis vertragen.


Do you need a coronavirus test? COVID-19 PCR tests are available.

Coronavirus and traveling

In order to travel, certain countries require specific certificates confirming that you have tested negative for COVID-19. Check the website of the RIVM, Netherlands worldwide and the National Government for current information.

You can contact us for the following tests with corresponding certificates:

 • Confirming you have tested negative for COVID-19, by means of a throat and nose swab (NON COVID-19 PCR test), costs €149,50 (incl. consultation costs and certificate).
  The results are available after 36 – 48 hours. If the result is negative, you will immediately receive an e-mail with the certificate. If the result is positive, you will be informed by telephone and forwarded to the GGD. You are not allowed to travel. Many countries have different requirements regarding the validity of a PCR test result. Most results have to be recent and not older than 72 hours. Please check the specific requirements for your destination. You are responsible for communicating the correct method.
 • Determining if you were previously infected with the coronavirus by measuring antibodies in the blood (COVID-PASS ANTIBODIES), costs €69,50 (incl. consultation costs and certificate).
  The results are available after about 5 days. Note: antibodies are detectable from day 14 after infection.
 • Confirming that you have no coronavirus related complaints through a questionnaire and temperature measurement (Non-CoViD-19 symptoms, fit to travel), costs €39,95 (incl. consultation costs and certificate).
  You immediately will receive the fit-to-travel certificate, if you have no complaints and no aberrant temperature is measured.

You can schedule an appointment for a PCR test via our website (select: NON-COVID-19 PCR-test). The other tests can only be scheduled by telephone. You can contact us from Monday to Friday between 09:00 am and 02:30 pm on 088-0055944.

Note! There are no NON-COVID-19 PCR tests spots available on weekends, during holidays and on 31st of December.

The certificate
The personal certificates are written in English and available as a PDF-file. It will contain the following information:

 • Detailed description about the test that has been used
 • Your personal data (initials, first names, surnames, date of birth and gender)
 • Time and date of the appointment
 • Details of the laboratory
 • Name and signature of the doctor
 • Location data
 • Result of the test
  Note: Passport number / Document number can be added upon request (this is mandatory in some countries, you are responsible for communicating this when making the appointment)

Additional information 
The results are available after 36 – 48 hours. If the result is negative, you will immediately receive an e-mail with the certificate. If the result is positive, you will be informed by telephone and forwarded to the GGD. There is a very small chance that the result of the PCR test will be inconclusive, this means that a weak-positive signal was found once, which could not be confirmed by a repeated analysis. This may be due to a low amount in an early infection or after a previous infection. In this case we cannot give a certificate of a negative result and retesting is a possibility. This may delay your trip. Many countries have different requirements regarding the validity of a PCR test result. Most results have to be recent and not older than 72 hours. Please check the specific requirements for your destination. You are responsible for communicating the correct method.